Nghị quyết số 22 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành: Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 về việc thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới:

CBTT 14 NQ HĐQT số 22