Nghị quyết số 22 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 13/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2022 về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Hà Văn Lợi có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023; Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2022 về việc Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với và Nguyễn Thị Thanh Nga có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

NQ số 22_QD sô 23_QD so 24