Ông Phạm Gia Khánh con trai Chủ tịch HĐQT Phạm Gia Lý đã mua 50.000 cổ phiếu

Ngày 24/01/2024, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của ông Phạm Gia Khánh là con trai của ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty, đã mua 50.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 0 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 50.000 cổ phiếu tương đương 0,162% vốn điều lệ.

BC kết quả giao dịch KHÁNH