Ông Phạm Gia Khánh con trai CT HĐQT đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 26/12/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của ông Phạm Gia Khánh con trai ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty, đăng ký giao dịch mua 50.000 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 02/02/2024. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 0 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 50.000 cổ phiếu.

Pham Gia Khanh