Ông Phạm Gia Lý – CT HĐQT đã mua 370.000 cổ phiếu

Ngày 30/11/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo giao dịch mua cổ phiếu của ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty, đã mua 370.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 2.183.071 cổ phiếu tỷ lệ 7,074%, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 2.553.071 cổ phiếu tỷ lệ 8,27%.

Bao cao ket qua mua CP ong Pham Gia Ly