Quyết định số 02/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Vương Đức Vũ

Ngày 03/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2024 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vương Đức Vũ.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới:

CBTT 01 QĐ bổ nhiệm ông Vũ PTGD