Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/04/2019 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội:

1- Thu moi hop

2- Chuong trinh dai hoi

3- Giay xac nhan tham du Dai hoi (uy quyen ca nhan)

4- Thong bao de cu nhan su

5- Giay uy quyen nhom co dong

6- Don de cu

7- Don de cu nhom co dong

8- Don ung cu

9- Mau SYLL

10- Bao cao cua HDQT

11- To trinh 01_Trich lap cac quy va phan phoi loi nhuan

12- To trinh 02_Sua doi quy che noi bo

13- To trinh 03_Loai bo nganh nghe, sua doi dieu le

14- To trinh 04_Lua chon don vi kiem toan

15- To trinh 05_Muc thu lao de xuat khen thuong

16- To trinh 06_Thong qua BCTC nam 2018

17- To trinh 07_Co cau thanh vien HDQT_BKS

18- Quy che lam viec

19- Du thao Dieu le Cong ty 2019

20- Phu luc so sanh noi dung sua dieu le

21- Du thao Quy che noi bo ve quan tri Cty 2019

22- Quy che bau cu 2019

23- Bao cao cua BKS

24- Tong Cty LICOGI de cu thanh vien HDQT BKS

25- Sơ yếu lý lịch Ms Phan lan Anh

26- So yeu ly lich Pham Gia Ly

27- 08- So yeu ly lich ung vien Hoang Nhu Thai

28- Don de cu nhom co dong Nguyen Van Tuan

29- SYLL_Pham Hung Cuong

30- So yeu ly lich Vu Thi Van Nga

31- So yeu ly lich Hoang Kim Quyet

32- Đơn đề cử TV HĐQT & BKS của Ông Nguyễn Châu Tuấn

33- 6. Sơ yếu lý lịch_Lại Xuân Hùng

34- Sơ yếu lý lịch_Hoàng Hàng Hải

35- Sơ yếu lý lịch_Phạm Hồng Quân

36- So yeu ly lich Nguyen Manh Tuan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *