Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/04/2023 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông xem xét tài liệu Đại hội như sau:

1- Thông báo mời họp

2- 1. Chương trình Đại hội

3- Thông báo đề cử nhân sự HĐQT BKS

4- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội

5- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

6- Báo cáo của HĐQT_Ban TGĐ (Dự thảo)

7- Báo cáo của BKS (dự thảo)

8- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền

9- Mẫu giấy ủy quyền dự Đại hội theo nhóm

10- Mẫu đơn đề cử ứng viên cá nhân

11- Mẫu đơn đề cử ứng viên theo nhóm

12- Mẫu đơn ứng cử ứng viên

13- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

14-Mẫu Kê khai thông tin theo TT 96

15- Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT BKS

16- Mẫu phiếu biểu quyết

17- Mẫu thẻ biểu quyết

18- Tờ trình 01 Thông qua BCTC năm 2022

19- Tờ trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận 2022

20- Tờ trình 03 thông qua phương án phát hành CP

21- Tờ trình 04 Quyết toán lương, thù lao

22- Tờ trình 05 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

23- Tờ trình 06 Thay đổi ngành nghề kinh doanh

24- Tờ trình 07 Số lượng thành viên HĐQT BKS

25- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS

26- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

27- Biên bản họp đại hội cổ đông (Dự thảo)

28- Nghị quyết Đại hội cổ đông (Dự thảo)