Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

Ngày 09/09/2022 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/09/2022. Cụ thể:

Thay đổi vốn điều lệ từ 268.348.410.000 đồng lên 308.595.150.000 đồng. Do phát hành 4.024.674 cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2021.

 

DKDK 2022 thay doi lan thu 15