Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

Ngày 23/05/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp  thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16, ngày 23/05/2023. Nội dung thay đổi theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty chỉ có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.

CBTT 06 Thay đổi Giấy CNĐKDN lần thứ 16