Thông báo: V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để chuẩn bị thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội như sau:

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông “Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

– Tên cổ phiếu:           CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

– Loại cổ phiếu:          Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:                10.000 đồng/cổ phần

– Ngày đăng ký cuối cùng:  02/03/2018

– Lý do và mục đích:

  • Thực hiện quyền mua cổ phiếu
  • Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  • Nội dung cụ thể:
    • Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 7.499.490 cổ phần
Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được mua 1 cổ phần mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua : Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 12/03/2018 đến ngày 04/04/2018.

Quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba)

Quy định về chứng khoán đặt mua : Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng/

Địa điểm thực hiện : Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14.

Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa đặt mua cổ phần :   Tên tài khoản: Công ty Cổ phần LICOGI 14

Số tài khoản: 42110000269562

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

  • Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông:

01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng để họp đại hội đồng cổ đông thường niên : 02/03/2018
Thời gian tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên : 28/03/2018
Địa điểm tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên : Trụ sở chính Công ty cổ phần LICOGI 14 (như đã nêu trên)
Nội dung họp : + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng đầu tư, kinh doanh, xây lắp năm 2018 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;

+ Các nội dung quan trọng khác.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14. ĐT: 0210 39 53 543 – 3953 539

Trân trọng thông báo!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *