Tổng công ty LICOGI – CTCP đã bán 360.700 cổ phiếu

Ngày 25/04/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty LICOGI – CTCP, đã bán 360.700 cổ phần giao dịch từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 21/04/2022. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 5.961.748 cổ phiếu = 22,22% vốn điều lệ của LICOGI 14.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ TCTY