Tổng công ty LICOGI – CTCP đăng ký bán cổ phiếu

Ngày 28/06/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty LICOGI – CTCP, đăng ký giao dịch bán 880.000 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 03/07/2023 đến hết ngày 31/07/2023. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 6.135.010 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 5.255.010 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến Người nội bộ