Tổng công ty LICOGI – CTCP đăng ký bán cổ phiếu

Ngày 08/09/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty LICOGI – CTCP, đăng ký giao dịch bán 250.000 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 11/10/2023. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 5.856.010 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 5.606.010 cổ phiếu.

CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan 11-09